"Nu vågar jag prata!"

81 % av deltagarna är i arbete eller studier 6 månader efter avslutat program.

63 % deltagare har ett arbete 6 månader efter avslutat program och 67 % av dessa har ett kvalificerat arbete inom deras kompetensområde.

Slutsatser av externa utvärderaren David Gunnarsson:

 

Med tanke på den situation som råder för invandrade akademiker i Sverige framstår de resultat som uppnåtts inom ACP som väldigt goda. Nedan följer en förteckning över de slutsatser och utvecklingsområden som jag har sett i utvärderingen av projektet.

· Viktigt med en egen ingång för akademiker – bara att bli uppmärksammad som akademiker tycks ha varit viktigt för deltagarna och har stärkt dem i att hitta ett arbete inom sitt kompetensområde
 

· Tacksam grupp – akademiker är en studievan målgrupp och det finns lång- och kortsiktiga samhällsekonomiska vinster om akademiker kan ta denna väg – De flesta av deltagarna går direkt från ACP till SvA1 eller 2

· ACP är anpassat till en särskild målgrupp – viktigt att fundera över vad som går att använda i andra former och för andra målgrupper. Att upplägget har varit beroende av självständigt arbete utanför skoltid lämpar sig mest för studievana elever.
 

· Implementering – det viktigaste tycks ha varit upplägget på undervisningen, men ingen deltagare vill egentligen ta bort något

·Studie- och yrkesvägledningen erbjuds i dagsläget elever vid SFI vid en annan enhet inom samma förvaltning i Botkyrka kommun, därför har det varit stora vinster med att ha en studie- och yrkesvägledare så tillgänglig och nära knuten till projektet. Deltagarna vet kanske inte hur det skulle vara att inte ha en så tillgänglig vägledare och vad det skulle innebära i skillnad eftersom de inte har något att jämföra med i detta fall
 

·Mentorskapsprogram – finns redan genom fackförbund och i mindre omfattning via SFX – samtidigt har det varit en lyckad satsning eftersom det har lett till anställningar för vissa av deltagarna och de som inte kunnat fullfölja undervisningen ändå fortsatt att ha kontakt med sin mentor

·2 lärare och 1 studie- och yrkesvägledare – 2 grupper a 20 personer som går samtidigt
 

·Vårda relationer som projektet har byggt upp

·Samlokaliseringen och personalens tillgänglighet har varit viktig
·För en dialog med projektgruppen utifrån deras implementeringsförslag
 

 

Utvecklingsområden:

·Det går att arbeta vidare med deltagarnas egenmakt i förhållande till exempelvis kursens upplägg och leta efter strategier och arbetssätt som kan utveckla deras delaktighet. Föreställningar om att deltagarna är ovana vid att uttrycka sina åsikter kan verka hindrande för att ha en fruktbar kommunikation om vad de upplever som problematiskt eller vill ändra på.
 

·Utveckla det interkulturella förhållningssättet med hänsyn till att det finns en risk för att en svenskhet med ett särskilt innehåll cementeras i kursen.

 

OBS! Den fullständiga utvärderingsrapporten finns att läsa till höger. Där finns också den slutrapport som projektet har redovisat till ESF. I slutrapporten beskrivs pedagogiken, metoden och arbetssättet i projektet närmare än i utvärderingsrapporten.

 

AcadEMic POWER avslutas i projektform men arbetet med utländska akademiker i Botkyrka fortsätter!

En implementeringsprocess inleddes under hösten 2014. Från och med den 1 april 2015 kommer enheten Vägledning och kompetens i Botkyrka att ta över ansvaret för processen i samverkan med övriga verksamhetschefer i förvaltningen. Vägledning och kompetens i Botkyrka kommer att tillsätta en ansvarig för att leda implementeringsarbetet. Grundtanken är att AcadEMic POWER ska implementeras som en del i det arbete som redan pågår i förvaltningen med att snabbare få ut Botkyrkaborna i arbete, och i första hand det arbete de är utbildade för. Detta kommer att ske genom en samordning av resurser från tre olika enheter: svenskundervisning via Botkyrka vuxenutbildning, vägledning samt genomförande av mentorsprogram från Vägledning och kompetens Botkyrka samt mediateknik via Xenter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2015-04-15